หน้าหลัก | คู่มือ... | รายการถ่ายทอด | รับชมย้อนหลัง | ติดต่อเรา |

รับชมย้อนหลัง "งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2555 "

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555         วันที่ 11พฤศจิกายน 2555          วันที่ 12พฤศจิกายน 2555


วันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 55 เวลา 14.30 -15.30 น. ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมฯ ม.อ. หาดใหญ่
ช่วงที่ 1
 • อาจารย์ตัวอย่าง
  - อาจารย์สิทธิชัย พิริยคุณธร
  - อาจารย์สมโภชน์ เกตุแก้ว
 • ปริญญาเอก
  - การจัดการสิ่งแวดล้อม
  - วิศวกรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท
  - การจัดการสิ่งแวดล้อม
  - เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  - วิศวกรรมศาสตร์
  - การจัดการสิ่งแวดล้อม
 • ปริญญาตรี
  - พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
  - นิติศาสตร์
 • รับชมย้อนหลัง
  วันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 55 เวลา 15.45 -16.10 น. ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมฯ ม.อ. หาดใหญ่
  ช่วงที่ 2
 • ปริญญาตรี
  - เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  - วิเทศศึกษา
  - ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  - การบริหารและการท่องเที่ยว
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • รับชมย้อนหลัง
  วันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 55 เวลา 16.30 -16.00 น. ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมฯ ม.อ. หาดใหญ่
  ช่วงที่ 3
 • ปริญญาตรี
  - วิศวกรรมศาสตร์
  - เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • กล่าวคำปฏิญาณ
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระโอวาท
 • รับชมย้อนหลัง