หน้าหลัก | คู่มือ... | รายการถ่ายทอด | รับชมย้อนหลัง | ติดต่อเรา |

รับชมย้อนหลัง "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556" วันที่ 2-4 กันยายน 2557

วันที่ รายละเอียด รับชมย้อนหลังผ่าน
VidyoReplay YouTube
2-4 กันยายน 2557 รวมรายการถ่ายทอดทั้งหมดบน YouTube รับชม http://www.youtube.com/user/msongkra/videos
2 กันยายน 2557
(ช่วงที่ 1)
 • ปริญญาเอก
  - วิทยาศาสตร์
  - อุตสาหกรรมเกษตร
  - ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
 • ปริญญาโท
  - วิทยาศาสตร์
  - อุตสาหกรรมเกษตร
  - ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  - เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  - ทันตแพทยศาสตร์
  - สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
  -การบริการและการท่องเที่ยว
  -เศรษฐศาสตร์
  -การแพทย์แผนไทย
 • ปริญญาตรี
  - การบริการและการท่องเที่ยว
  - ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  - เทคโนโลยีและการจัดการ
  - อุตสาหกรรมเกษตร
  - การแพทย์แผนไทย
  - เศรษฐศาสตร์
 • คลิกรับชม รับชม http://www.youtube.com/watch?v=cwiDFcJ4L9Y
  (ช่วง 20 นาทีแรก มีปัญหาเสียง)
  2 กันยายน 2557
  (ช่วงที่ 2)
 • ปริญญาตรี
  -เทคนิคการแพทย์
  - พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
  -เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  - ทันตแพทยศาสตร์
 • คลิกรับชม รับชม http://www.youtube.com/watch?v=X0qqwgJO41A
  2 กันยายน 2557
  (ช่วงที่ 3)
 • ปริญญาตรี
  - วิทยาศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  - เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  - วิเทศศึกษา
 • คลิกรับชม รับชม http://www.youtube.com/watch?v=L1qMplAq_aw
  3 กันยายน 2557
  (ช่วงที่ 1)
 • ปริญญาเอก
  - พยาบาลศาสตร์
  - แพทยศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - การจัดการสิ่งแวดล้อม
  - เภสัชศาสตร์
  - วิศวกรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท
  - พยาบาลศาสตร์
  - วิศวกรรมศาสตร์
  - แพทยศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - การจัดการสิ่งแวดล้อม
  - เภสัชศาสตร์
  - ศิลปศาสตร์
  - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  - สันติศึกษา
 • ปริญญาตรี
  - แพทยศาสตร์
 • คลิกรับชม รับชม http://www.youtube.com/watch?v=HvURAXRwa4c
  3 กันยายน 2557
  (ช่วงที่ 2)
 • ปริญญาตรี
  - พยาบาลศาสตร์
  -วิศวกรรมศาสตร์
 • คลิกรับชม รับชม http://www.youtube.com/watch?v=aZZEN87vYYo
  3 กันยายน 2557
  (ช่วงที่ 3)
 • ปริญญาตรี
  - วิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
  - เภสัชศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - ศิลปศาสตร์
 • คลิกรับชม รับชม http://www.youtube.com/watch?v=0US7mo3YIdw
  3 กันยายน 2557
  (ช่วงที่ 4)
 • ปริญญาตรี
  - ศิลปศาสตร์ (ต่อ)
  - ศิลปกรรมศาสตร์
  - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • คลิกรับชม รับชม http://www.youtube.com/watch?v=l4jkmAAnmfQ
  4 กันยายน 2557
  (ช่วงที่ 1)
 • ปริญญาเอก
  - ทรัพยากรธรรมชาติ
  - วิทยาการจัดการ
  - อิสลามศึกษา
  - ศึกษาศาสตร์
 • ปริญญาโท
  - ทรัพยากรธรรมชาติ
  - วิทยาการจัดการ
  - อิสลามศึกษา
  - ศึกษาศาสตร์
 • ปริญญาตรี
  - รัฐศาสตร์
  - ทรัพยากรธรรมชาติ
 • คลิกรับชม รับชม http://www.youtube.com/watch?v=SY0ftriqi_E
  4 กันยายน 2557
  (ช่วงที่ 2)
 • ปริญญาตรี
  - ทรัพยากรธรรมชาติ (ต่อ)
  - วิทยาการสื่อสาร
  - วิทยาการจัดการ
 • คลิกรับชม รับชม http://www.youtube.com/watch?v=FutFNLvFgVk
  4 กันยายน 2557
  (ช่วงที่ 3)
 • ปริญญาตรี
  - วิทยาการจัดการ (ต่อ) (ลำดับรับที่ 171-176 บริหารธุรกิจบัณฑิต
  มีปัญหาเทคนิคด้านการบันทึกภาพ ทำให้ขาดหายไป )
  - นิติศาสตร์
 • คลิกรับชม รับชม http://www.youtube.com/watch?v=onXT38yrXz8
  4 กันยายน 2557
  (ช่วงที่ 4)
 • ปริญญาตรี
  - ศึกษาศาสตร์
  - วิทยาลัยอิสลามศึกษา
 • คลิกรับชม รับชม http://www.youtube.com/watch?v=FQwlr1eZ35A
  4 กันยายน 2557
  (ช่วงที่ 5)
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
  เสด็จกลับ
 • รับชม http://www.youtube.com/watch?v=Cf1cAwAhVJE