หน้าหลัก | คู่มือ... | รายการถ่ายทอด | รับชมย้อนหลัง | ติดต่อเรา |

รับชมย้อนหลัง "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557"
วันที่ รายละเอียด รับชมย้อนหลังผ่าน
YouTube (HD) VidyoReplay
27-29 พฤศจิกายน 2558 รวมรายการถ่ายทอดทั้งหมดบน YouTube >>คลิก<<
27 พฤศจิกายน 2558
(ช่วงที่ 1)
 • ปริญญาเอก
  - พยาบาลศาสตร์
  - การจัดการสิ่งแวดล้อม
  - แพทยศาสตร์
 • ปริญญาโท
  - การบริการและการท่องเที่ยว
  - พยาบาลศาสตร์
  - การจัดการสิ่งแวดล้อม
  - เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  - แพทยศาสตร์
 • ปริญญาตรี
  - พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
 • >>คลิก<< --คลิก--
  27 พฤศจิกายน 2558
  (ช่วงที่ 2)
 • ปริญญาตรี
  - การบริการและการท่องเที่ยว
  - พยาบาลศาสตร์
  - เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  - นิติศาสตร์
 • >>คลิก<< --คลิก--
  27พฤศจิกายน 2558
  (ช่วงที่ 3)
 • ปริญญาตรี
  - นิติศาสตร์ (ต่อ)
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  - วิเทศศึกษา
 • >>คลิก<< --คลิก--
  27พฤศจิกายน 2558
  (ช่วงที่ 4)
 • ปริญญาตรี
  - ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  - แพทยศาสตร์
 • >>คลิก<< --คลิก--
  28 พฤศจิกายน 2558
  (ช่วงที่ 1)
 • ปริญญาเอก
  - วิทยาการจัดการ
  - อิสลามศึกษา
  - ทรัพยากรธรรมชาติ
  - ศึกษาศาสตร์
 • ปริญญาโท
  - วิทยาการจัดการ
  - เศรษฐศาสตร์
  - ศิลปศาสตร์
  - อิสลามศึกษา
  - ศึกษาศาสตร์
  - ทันตแพทยศาสตร์
  - ทรัพยากรธรรมชาติ
 • ปริญญาตรี
  - เศรษฐศาสตร์
  - อิสลามศึกษา
 • >>คลิก<< --คลิก--
  28 พฤศจิกายน 2558
  (ช่วงที่ 2)
 • ปริญญาตรี
  - อิสลามศึกษา (ต่อ)
  - ศิลปกรรมศาสตร์
  - วิทยาการจัดการ
 • >>คลิก<< --คลิก--
  28 พฤศจิกายน 2558
  (ช่วงที่ 3)
 • ปริญญาตรี
  - วิทยาการจัดการ (ต่อ)
  - ศิลปศาสตร์
  - ทันตแพทยศาสตร์
  - ศึกษาศาสตร์
  - ทรัพยากรธรรมชาติ
  - ศึกษาศาสตร์
 • >>คลิก<< --คลิก--
  28 พฤศจิกายน 2558
  (ช่วงที่ 4)
 • ปริญญาตรี
  - ศึกษาศาสตร์ (ต่อ)
  - ทรัพยากรธรรมชาติ
 • >>คลิก<< --คลิก--
  29 พฤศจิกายน 2558
  (ช่วงที่ 1)
 • ปริญญาเอก
  - เภสัชศาสตร์
  - ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  - วิทยาศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - อุตสาหกรรมเกษตร
  - วิศวกรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท
  - เภสัชศาสตร์
  - สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
  - ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  - วิทยาศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - อุตสาหกรรมเกษตร
  - วิศวกรรมศาสตร์
  - สันติศึกษา
  - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  - การแพทย์แผนไทย
 • ปริญญาตรี
  - วิทยาศาสตร์
 • >>คลิก<<
  29 พฤศจิกายน 2558
  (ช่วงที่ 2)
 • ปริญญาตรี
  - วิทยาศาสตร์ (ต่อ)
  - เภสัชศาสตร์
  - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • >>คลิก<< --คลิก--
  29 พฤศจิกายน 2558
  (ช่วงที่ 3)
 • ปริญญาตรี
  - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - วิทยาการสื่อสาร
  - อุตสาหกรรมเกษตร
  - วิศวกรรมศาสตร์
 • >>คลิก<< --คลิก--
  29พฤศจิกายน 2558
  (ช่วงที่ 4)
 • ปริญญาตรี
  - วิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
 • >>คลิก<< --คลิก--
  29พฤศจิกายน 2558
  (ช่วงที่ 5)
 • ปริญญาตรี
  - วิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
  - เทคนิคการแพทย์
  - รัฐศาสตร์
  - การแพทย์แผนไทย
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
  เสด็จกลับ
 • >>คลิก<< --คลิก--