หน้าหลัก | คู่มือ... | รายการถ่ายทอด | รับชมย้อนหลัง | ติดต่อเรา |

รับชมย้อนหลัง "พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558"
วันที่ รายละเอียด รับชมย้อนหลังผ่าน
YouTube (HD) VidyoReplay
28-30 กันยายน 2559 รวมรายการถ่ายทอดทั้งหมดบน YouTube >>คลิก<<
28 กันยายน 2559
(ช่วงที่ 1)
 • ปริญญาเอก
  - ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  - เภสัชศาสตร์
 • ปริญญาโท
  - ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  - สันติศึกษา
  - เภสัชศาสตร์
  - ศิลปศาสตร์
  - เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  - ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  - การบริการและการท่องเที่ยว
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรี
  - วิเทศศึกษา
  - เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  - ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 • >>คลิก<< --คลิก--
  28 กันยายน 2559
  (ช่วงที่ 2)
 • ปริญญาตรี
  - วิทยาลัยนานาชาติ
  - เทคนิคการแพทย์
  - การบริการและการท่องเที่ยว
  - พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
 • >>คลิก<< --คลิก--
  หมายเหตุ: ในไฟล์เริ่มพิธีเวลา 02:14:00 น.
  28 กันยายน 2559
  (ช่วงที่ 3)
 • ปริญญาตรี
  - พาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ต่อ)
  - ศิลปศาสตร์
  -
 • >>คลิก<< --คลิก--
  28 กันยายน 2559
  (ช่วงที่ 4)
 • ปริญญาตรี
  - ศิลปศาสตร์ (ต่อ)
  - เภสัชศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • >>คลิก<< --คลิก--
  29 กันยายน 2559
  (ช่วงที่ 1)
 • ปริญญาเอก
  - ทันตแพทยศาสตร์
  - วิศวกรรมศาสตร์
  - อุตสาหกรรมเกษตร
  - ศึกษาศาสตร์
  - แพทยศาสตร์
 • ปริญญาโท
  - ทันตแพทยศาสตร์
  - วิศวกรรมศาสตร์
  - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  - อุตสาหกรรมเกษตร
  - ศึกษาศาสตร์
  - แพทยศาสตร์
 • ปริญญาตรี
  - ทันตแพทยศาสตร์
  - วิศวกรรมศาสตร์
 • >>คลิก<< --คลิก--
  29 กันยายน 2559
  (ช่วงที่ 2)
 • ปริญญาตรี
  - วิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
  - แพทยศาสตร์
  - อุตสาหกรรมเกษตร
 • >>คลิก<< --คลิก--
  29 กันยายน 2559
  (ช่วงที่ 3)
 • ปริญญาตรี
  - รัฐศาสตร์
  - มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  - นิติศาสตร์
 • >>คลิก<< --คลิก--
  30 กันยายน 2559
  (ช่วงที่ 1)
 • ปริญญาเอก
  - การจัดการสิ่งแวดล้อม
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - วิทยาการจัดการ
  - อิสลามศึกษา
  - วิทยาศาสตร์
  - ทรัพยากรธรรมชาติ
  - พยาบาลศาสตร์
 • ปริญญาโท
  - การจัดการสิ่งแวดล้อม
  - สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - การแพทย์แผนไทย
  - วิทยาการจัดการ
  - อิสลามศึกษา
  - วิทยาศาสตร์
  - เศรษฐศาสตร์
  - ทรัพยากรธรรมชาติ
  - พยาบาลศาสตร์
 • ปริญญาตรี
  - ทรัพยากรธรรมชาติ
  - อิสลามศึกษา
  - วิทยาการจัดการ
 • >>คลิก<< --คลิก--
  30 กันยายน 2559
  (ช่วงที่ 2)
 • ปริญญาตรี
  - วิทยาการสื่อสาร (ต่อ)
  - พยาบาลศาสตร์
  - ศิลปกรรมศาสตร์
  - การแพทย์แผนไทย
  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  - วิทยาศาสตร์
 • >>คลิก<< --คลิก--